คณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Public Health
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559       คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560       ขอแสดงความยินดีบกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Miss CSBC 2017ในการประกวด Miss Grand Kalasin 2017       กิจกรรมปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560        คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Big cleaning day       คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙      
  การจัดการเรียนการสอน
  ประกาศการแต่งกายมหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  แผนการศึกษาหลักสูตรสาสุขรหัส57
  ตารางเรียนรหัส57-58
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
  รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2559
  ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ตารางการใช้ห้องเรียน
  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ที่อยู่อีเมล์
  การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
  ความรู้เรื่องโรคเอดส์
  การใช้ถุงยางอนามัย
  QQR
  สาระน่ารู้ เรื่องโรคเอดส์
  aidsthai
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ฯ
  เมนูหลัก
  e-Document@KSU
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เว็บมหาวิทยาลัย
  ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
  เว็ปไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ
  CHE QA ออนไลน์
  CHE QA Online
  บริการวิชาการ
  แบบสอบถามสถานการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ร่วมฟังสัมนากระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจักจ้าง
  งานกิจการพัฒนานักศึกษา
  แบบประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
  ปฏิทินกิจการพัฒนานักศึกษา
  งานบริหารหลักสูตร
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
  การใช้ SWOT MATRIX
  หมวดดาวน์โหลด
  ใบลานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ดาวน์โหลดไฟล์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  38
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,756
  เยี่ยมชมปีนี้ :  5,709
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  141,765
  IP :  54.167.75.28
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  20-06-2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีท่านคณบดี ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 และมีการแนะนำคณาจารย์บุคลากรประจำคณะให้นักศึกษาใหม่รู้จัก อีกทั้งยังมีการแนะนำหลักสูตร

และแผนการเรียนจาก อาจารย์นิตยา  แสงประจักษ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และในช่วยบ่ายมีการทำกิจกรรม 

Learning How To Learn นำโดยท่านคณบดีและอาจารย์ในคณะเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นกลุ่มและ

ฝึกทักษะในการเรียน