ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  29
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,832
  เยี่ยมชมปีนี้ :  24,974
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  208,990
  IP :  54.234.208.87
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  06-09-2560
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ต่อ)
PHKSU5.1-2-1ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ปีงบประมาณ  2560
PHKSU5.1-2-2 สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.1-2-3 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
PHKSU5.1-3-1
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
PHKSU5.1-3-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-3-3
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2559(รับรองแผนความเสี่ยง)
PHKSU5.1-3-3 รายงานการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การปฏิบัติงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ2559
PHKSU5.1-3-4 แผนบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
PHKSU5.1-4-1 สรุปผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร 10 ด้าน
PHKSU5.1-4-2
 
รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่  1/2560  วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
PHKSU5.1-4-3
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี ปฏิบัติงานราชการแทนคณบดี
PHKSU5.1-4-4 คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
PHKSU5.1-4-5
 
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
-รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น
PHKSU5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 13ธันวาคม 2559
PHKSU5.1-5-1
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-5-2  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย
PHKSU5.1-5-3  คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย
PHKSU5.1-5-4 แผนพัฒนาบุคลากร
PHKSU5.1-5-5 แผนการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.1-6-1 
 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-6-2 
 
แผนปฏิบัติราชการ 2559(โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
PHKSU5.1-6-3  บันทึกการขออัตรากำลังและประกาศรับสมัครและประกาศผล
PHKSU5.1-6-4
 
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพสายสนับสนุน  15-21 พ.ค.60 ศูนย์ศึกษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์
PHKSU5.1-6-5 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 5-6 มิ.ย.60 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในเมือง
PHKSU5.1-6-6 รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (ส่งเสริมให้ทำตำแหน่งทางวิชาการ)
PHKSU5.1-7-1  แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-7-2 
 
ระบบและแบบประเมินคุณภาพงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.1-7-3  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ  คณะฯ
PHKSU5.1-7-4  รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
PHKSU5.1-7-5  แผนพัฒนาคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรตรี หลักสูตรโท


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หมายเลข รายการหลักฐาน
PHKSU.5.2-1-1
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่  048/2559เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-1-2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
PHKSU5.2-1-3 บันทึกข้อความเชิญประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา
PHKSU5.2-1-4
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 049/2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-1-5 ระบบและแบบประเมินคุณภาพงานการประกันคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.2-2-1
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 047/2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.2-2-2 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-2-3 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล  และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-2-4 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559  วันที่  22 ธันวาคม 2559
PHKSU5.2-2-5
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  1/2560วันที่ 30 มีนาคม 2560
PHKSU 5.2-2-6 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตรี รายงานการประเมินตนเองโท
PHKSU5.2-2-7  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
PHKSU5.2-3-1 
 
แผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  2560  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560
PHKSU5.2-3-2 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล  และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2559
PHKSU5.2-3-3  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ
PHKSU5.2-3-4 ภาพห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
PHKSU5.2-3-5 ภาพห้องปฏิบัติการตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น
PHKSU5.2-3-6 ภาพห้องพยาบาล
PHKSU5.2-3-7 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
PHKSU5.2-3-8 ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
PHKSU5.2-3-9 ห้องปฏิบัติการปริสิตวิทยาและจุลชีววิทยา
PHKSU5.2-4-1 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559 วันที่  22 ธันวาคม  2559
PHKSU5.2-4-2  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  1/2560 วันที่  30มีนาคม  2560
PHKSU5.2-4-3 มคอ.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มคอ.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
PHKSU5.2-4-4 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558
PHKSU5.2-4-5 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
PHKSU5.2-4-6 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2558  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
PHKSU5.2-4-7
 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 047/2559  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.2-5-1
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559 วันที่  22 ธันวาคม  2559
PHKSU5.2-5-2
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  1/2560 วันที่  30มีนาคม  2560
PHKSU5.2-5-3
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  2/2560 วันที่  28 เมษายน  2560
PHKSU5.2-5-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
PHKSU5.2-5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559วันที่ 24 มิถุนายน 2560(ปรึกษาหารือเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559)
PHKSU5.2-6-1
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
PHKSU5.2-6-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต